Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

služby Tiskové zprávy obchodní společnosti Mediatoring.com s.r.o. se sídlem Nádražní 385/34, 70200 Ostrava, identifikační číslo: 04954025, daňové identifikační číslo CZ04954025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74487, číslo účtu: 2700972651/2010, IBAN:CZ1120100000002700972651, BIC/SWIFT:
FIOBCZPPXXX

Čl. I. Vymezení základních pojmů

1.1 Služba poskytuje zveřejnění článků a tiskových zpráv uživatelů na webových stránkách, portálech a blozích, které jsou uvedeny na stránkách www.tiskova-zprava.cz.

1.2 Provozovatel: Mediatoring.com s.r.o., IČ: 04954025 se sídlem Nádražní 385/34, 70200 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74487 (dále jen provozovatel).

1.3 Uživatel ­ fyzická nebo právnická osoba, která si službu objednala na stránce www.tiskova-zprava.cz a využívá její služby.

1.4. Placený článek je originální (neokopírovaný, tj. jedinečný) článek nebo tisková zpráva dodaný Uživatelem nebo vytvořený Provozovatelem dle požadavků definovaných Uživatelem.

Čl. II. Uživatelská smlouva

2.1 Smluvními stranami uživatelské smlouvy jsou provozovatel a uživatel tak, jak je uvedeno článku I. těchto VOP.

2.2 Smlouva se uzavírá na online stránkách Služby. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném rozsahu Služby, místech umístěníí Placených článků a o způsobu úhrady ceny služby.

2.3 Před zasláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle uživatel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce

2.4 Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5 Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.

2.6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Čl. III. Předmět smlouvy

3.1 Při poskytování služby provozovatel vytvoří uživateli podmínky pro možnost zveřejnění Placeného článku v počtu odovídajícím objednanému balíčku zveřejněném na www.tiskova-zprava.cz/objednavka/ včetně až tří odkazů na jeho stránky, s garancí zveřejnění po dobu minimálně jednoho roku.

3.2 Detailní informace o dané službě a aaktuální seznam webů určených k publikaci Placených článků jsou zájemci a uživateli přístupné na stránce www.tiskova-zprava.cz a v ceníku na adrese www.tiskova-zprava.cz/objednavka/

Čl. IV. Práva a povinnosti uživatele

4.1 Uživatel je povinen při objednávce či registraci služby pravdivě vyplnit své kontaktní údaje pro účely fakturace služeb a komunikaci s provozovatelem.

4.2 Uživatel souhlasí se zpracováváním osobních, platebních a fakturačních údajů ze strany provozovatele pro účely plnění smlouvy a pro arketingové účely provozovatele. Svůj souhlas se zasíláním arketingových sdělení má právo uživatel kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@tiskova-zprava.cz nebo proklikem na odkaz v reklamním sdělení.

4.3 Uživatel zasláním tiskové zprávy, článku a obrazových materiálů jasně prohlašuje, že je držitelem autorských nebo obdobných např. licenčních práv ke zvěřejňovanému obsahu a je plně způsobilý k nakládáním s obsahem. Tuto licenci poskytuje poskytovateli a dává mu tímto souhlas se zveřejněním. V případě, že k dodaným podkladům nemá potřebná autorská práva a toto se ukáže později kdykoli po dobu zveřejnění, a to i po lhůtě jeden rok od zveřejnění, přejímá na sebe zodpovědnost s porušením těchto zpráv.

Čl. V. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1 Provozovatel je povinen zajistit minimálně 99% dostupnost služby a garanci umístění po dobu minimálně jednoho roku od zveřejnění daného Placeného článku. V případě zakoupení balíčku trvá nabídka na umístění 365 dní od zakoupení služby a lhůta na garanci umístění se jí nikterak neomezuje.

5.2 Za porušení povinnosti poskytovatele z bodu 6.1 se nepovažuje přerušení dostupnosti služby z neodvratitelných a objektivních důvodů (například přerušení dodávky elektrické energie, výpadek internetového připojení serverů, od kterých je služba závislá a podobně) anebo přerušení z důvodu systémových zásahů ze strany poskytovatele (například upgrade
služby na novou verzi).

5.3 Provozovatel má právo zrušit službu uživateli, který vědomě poškozuje službu nebo platné zákony či vyhlášky.

5.4 Provozovatel má právo na změnu těchto obchodních podmínek a je povinen o tom předem informovat uživatele.

5.5 Provozovatel se zavazuje vynakládat patřičné úsilí ke správnému chodu jím prezentovaných webových portálů zveřejněných na stránkách Služby.

5.6 Provozovatel odpovídá uživateli, že služba při uzavření smlouvy nemá vady, a že zejména má vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové vlastnosti, které poskytovatel popsal a které uživatel očekával s ohledem na povahu služby a na základě prováděné reklamy s přihlednutím k bodu 5.5 těchto VOP

Čl VI. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

6.1 Cena za poskytnutí služby uživateli je zobrazena v ceníku na stránce
www.tiskova-zprava.cz/objednavka/

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit cenu za poskytovanou službu.

6.4 Platba je hrazena předem ve formě předplatného.

6.5 Cenu služby může uživatel uhradit provozovateli následujícími způsoby:
­ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2700972651/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. nebo platbou platební kartou, umožňuje-li to Služba.

6.6 Komunikace s uživatelem probíhá prostřednictvím e­mailové adresy uvedené v objednávce.

6.7 Provozovatel má právo odepřít využívání služby uživateli, který nemá řádně uhrazen poplatek za službu dle platného ceníku.

6.8 Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s využíváním služby, zejména náklady na internetové připojení, hradí uživatel sám.

Čl VII. Omezení odpovědnosti

7.1 Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu Placených článků. Provozovatel rovněž nezodpovídá za jakýkoli obsah vkládaný uživateli služby. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.

7.2 Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení Placených článků nebo kliknutí na odkaz v Placeném článku, ani konkrétní finanční částky, které na základě těchto smluvních podmínek uživatel získá.

7.3 Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou řádného poskytování služby a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

Čl VIII. Důvěrnost informací a zpracování osobních údajů

8.1 Uživatel služby je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele nebo služby, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele nebo službě se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo služby.

8.2 Uživatelé služby souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jejich osobních údajů poskytnutých při registraci do služby, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby. Uživatelé služby zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce. Více o Ochraně osobních údajů

Čl IX. Trvání, ukončení a odstoupení od smlouvy

9.1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy je provozovateli připsána na účet platba uživatele za službu dle zvoleného balíčku.

9.2 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

9.3 Je­li uživatelem fyzická osoba nepodnikající, může do 14 dní od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, v takovém případě mu bude vrácena platba na uživatelem určený účet, veškeré zveřejněné články mohou pak být z webových stránek odstraněny nebo změněny.

9.4 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran a to i formou elektronické komunikace, zejména pak emailem.

9.5 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje zejména prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované provozovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle než 14 kalendářních dní, nebo poskytnutí přístupu ke službě zakoupené uživatelem od provozovatele třetí osobě, či jiné porušení těchto VOP.

9.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně, pokud provozovatel porušuje tuto smlouvu podstatným způsobem nebo opakovaně. V případě, kdy uživateli zbývá předplacený déle než jeden měsíc, je uživateli vrácena cena předplatného poměrně dle počtu zbývajících celých měsíců.

Čl X. Reklamační řád

10.1 Reklamace služby musí být zaslána z emailu uživatele uvedeném v účtu uživatele na info@tiskova-zprava.cz. Pro urzchlen9 lye tak0 kontaktovat na tel +420 603 48 78 48.

10.2 O stavu reklamace bude uživatel neprodleně informován pomocí emailové či telefonické komunikace. Reklamace je vyřízena obvykle do 7 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dní.

Čl XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2 Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

11.3. Je-­li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, případně písemné podobě, a nejsou přístupné.

11.5 Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Mediatoring.com s.r.o., Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@mediatoring.com, telefon 603 48 78 48

V Ostravě dne 11. 07. 2020

Tvorba webových stránek: Webklient